Kardinalpunkter

Høj prioritering af vækst

Danmark har brug for virksomheder, selvstændige og iværksættere. De skal belønnes for mod,
initiativ og arbejdsomhed.

Beløbsgrænsen for hvornår man skal lade sig CVR-registrere hæves til minimum det dobbelte.
På den måde får vi innovation og flere arbejdspladser. Flere arbejdspladser giver størrere velstand
med flere bidragsydere og ansvarlige borgere, der bidrager til samfundet.
Medlemmer af Folketinget, skal have 10 års relevant erhvervserfaring og relevant uddannelse. Det
vil være med til at sikre en grundlæggende forståelse for, hvordan samfundet er bygget op, når der
tages vigtige beslutninger, der kan påvirke erhvervslivet.

På arbejdsmarkedet stilles der krav til ansatte. Ligeledes skal politikere overholde de krav, der
stilles til at være folketingsmedlem. En næse skal erstattes med advarsel og fyring, således at
samfundets spilleregler, følges for medlemmer af folketinget. En forståelse for hvordan danske
virksomheder fungerer, vil fremme vækst i landet, frem for at spænde ben for den.

Danske virksomheder skal sikres lige konkurrencevilkår med øvrige lande.

Grænsen skal lukkes med paskontrol

Landet skal bevogtes ved grænserne med politi- og toldkontrol.
Det gælder både på land (ved og i vandet) og i lufthavnene.

Asylbehandling skal ikke finde sted ved grænsen. Ansøgere, der søger asyl, skal søge fra et
asylcenter nær det sted de er flygtet fra eller via nærmeste ambassade.

Grænseoverløbere skal straks afvises og skal tilbage til nærmeste flygtningecenter, hvor den krig
der flygtes fra er eller det pågældende hjemland.

Flygtninge kan modtages ved grænsen, såfremt det beviseligt er statsborgere fra et naboland såsom
Norge, Sverige og Tyskland.

Der bør implementeres teknologi inden for genkendelse ved grænsen, der gør kørsel og adgang
lettere for handlende, arbejdere, pendlere og borgere nær grænseområdet.

Grænsen lukkes med vagt, kamera, sensorer og drone.

Politiet skal tilføres ressourcer fra militæret, såfremt der kommer en menneskemængde imod
grænsen, der ikke lader sig stoppe på ordinær vis, og så frem den offentlige orden ikke kan opretholdes, med politiets ressourcer.

Danmark skal ud af EU

Danmark skal ud af Den Europæiske Union.

Politik angående handel, miljø og klima samt teknisk samarbejde skal styrkes på de områder og i
det omfang hvor dette giver mening. Disse politikker og samarbejde skal også gøres med lande, der
har frihandel, der ikke begrænses af deres politiske restriktioner.

Det bør være folketingets ansvar at sikre, landet til hver en tid, er bruttoyder, i ethvert samarbejde.
Landsdelsflagene opsættes ved de relevante grænsedele, for at markere dem individuelt. De bør
også repræsenteres i officielle anledninger for at fremvise vores kulturelle folkelighed og diversitet i
vores nation. Dette kan således også kunne fremme en klar tankegang om mere decentralt styre, på
baggrund af forskelligheder fra landsdel til landsdel.

Høj prioritering af velfærd

Der skal være minimumsgarantier for syge-, børn-, udsatte-, handikap- og ældreområdet, der sikrer
at disse grupper, ikke lades i stikken, til fordel for anden prioritering, som for eksempel
indvandrerer, der ikke bidrager til samfundet, men er ressourcekrævende.

Der skal ske hjemsendelser af indvandrerer, der ikke forsørger sig selv, men er en udgift for staten.

Ligeledes skal kriminelle indvandrerer også udvises, idet kriminelle er en ressourceudgift for landet.

Noget så basalt som adgang til tandlæge, skal betales over sygsikringen. Jo ældre vi bliver, jo
størrere behov har vi for at have sunde tænder. For at vi fortsat kan have en sund kost og god
tandbehandling, skal tandlægeregninger derfor hører inde under den gule sygesikring.
Offentligt tilgængelige steder, skal være indrettet, så syge, handikappet og svage, kan få adgang
med værdighed.

Borgerservice skal betragtes som en service og ikke som en lukket instans.

De enkelte regioner, skal ikke have muligheden for at nedprioritere velfærd for egne borgere, til
fordel for indvandrerer, der ikke bidrager til statskassen.

Derfor skal der indføres direkte demokrati i alle kommuner så dem, der er dårlig til at fordele
velfærden, hurtigere kan blive sorteret fra til enhver tid og en ny politiker kan stemmes på med det samme.

Der skal tilbydes ekstra service fra myndighederne, til syge- børn-, udsatte-, handikap- og
ældreområdet, således disse ikke møder en telefonsvarer og et skema.

Ældre på 75+ år, skal betale 0% i skat, da de har betalt rigeligt til nationen fremkomst. Dette ville
øge incitamentet for at forblive på arbejdsmarkedet og dermed lette den kommende ældrebyrde og
vi vil som land få glæde af de mange års erfaring de har, fremadrettet.

Ingen kan have bopæl på gaden. Der stilles nedlagte kasserner og teltlejre til rådighed, som
hjemløse henvises til. I et velfærdsland, byder vi ikke borgere at bo på gaden.

Borgere, der ønsker at bo i deres fritidshus, campingvogn, på en campingplads, båd og lignende,
skal have denne mulighed, for at tilgodese den enkeltes frihed, trivsel og velfærd.

I Danmark betragter vi ofte dyr som menneskets bedste ven.
Dyrene skal sikres imod dyremishandling og dyrevelfærd skal prioriteres højt.

Danmark kan hjælpe mennesker, der flygter fra krig i deres nærområde, hvor det er sikkert at
opholde sig, forudsat at det ikke går ud over egne borgere.

Det skal være muligt at bidrage til at hjælpe mennesker på flugt, med en frivillig særskilt skat, der
frivilligt vælges til på selvangivelsen.

Miljøet skal prioriteres

Vi skal beskytte vores grundvand, som er unikt. Vi skal levere rent grundvand videre til næste generationer, så der fortsat kan tappes rent drikkevand, direkte fra hanen.

Danske farvande skal ikke forurenes og pladser med gamle giftdepoter skal renses op, så næste generation ikke overlades denne byrde.

Industriens udfordringer skal ikke komme borgere til gene. Det samme gælder bytrafikken, hvor udledning af partikler er sundhedsskadelig.

Borgere skal beskyttes imod støj og støjværn skal prioriteres i nye projekter fra starten ud fra kriteriet, at de, der stemmer for en ny motorvejsforbindelse, vindmølleparker, lufthavne mv., også selv ønsker at være nabo dertil.

Svage borgere skal ikke udsættes for grønne politiske tiltag, der rammer livskvaliteten for en borger.

Danmark skal ikke finansiere at være foregangsland i den grønne omstilling. Lad det være de fri markedskræfter, der styrer, hvem der går forrest og ikke skatteborgerne, der skal finansiere et lands grønne profil.

Der skal ske en øget udnyttelse af overskudsvarme.
Der er behov for, at fremme overskudsvarme, og der skal stilles krav om, at overskudsvarme skal udnyttes.
Der kan søges om energitilskud, så frem virksomheden beviseligt ikke er konkurrencedygtig, og de reelt udnytter overskudsvarme.

Islamideologien skal forbydes i Danmark senest år 2031

Islamideologien skal forbydes med grundlovens paragraffer, senest år 2031. Grundloven er blandt andet til for at sikre det danske folk imod en fremmede overtagelse.

Grundloven opstiller overordnede spilleregler for vores samfund. Alle andre love skal overholde grundloven. Med grundloven kan islamideologien forbydes.

De folkevalgte repræsentanter i folketinget, er repræsentanter for folket og skal overholde grundloven. Folketinget varetager lovene, ud fra grundlovens retningslinjer, som regeringen skal sørge for, bliver til virkelighed.

Det er domstolene, der afgør hvordan lovene fortolkes og eventuelt straffe vedkommende. Grundloven indeholder paragraffer, der sikrer, at landet ikke overtages af en fremmed magt.

Blandt andet paragrafferne:
Danmarks Riges Grundlov af 5. juni 1953
§ 4. Den evangelisk-lutherske kirke er den danske folkekirke, og understøttes som sådan af staten. § 6. Kongen skal høre til den evangelisk-lutherske kirke.
§ 66. Folkekirkens forfatning ordnes ved lov.
§ 67. Borgerne har ret til at forene sig i samfund for at dyrke Gud på den måde, der stemmer med deres overbevisning, dog at intet læres eller foretages, som strider mod sædeligheden eller den offentlige orden.
§ 68. Ingen er pligtig at yde personlige bidrag til nogen anden gudsdyrkelse end den, som er hans egen.
§ 69. De fra folkekirken afvigende trossamfunds forhold ordnes nærmere ved lov.
§ 70. Ingen kan på grund af sin trosbekendelse eller afstamning berøves adgang til den fulde nydelse af borgerlige og politiske rettigheder eller unddrage sig opfyldelsen af nogen almindelig borgerpligt.
§ 78-2
Foreninger, der virker eller søger at opnå deres mål ved vold, anstiftelse af vold eller lignende strafbar påvirkning af anderledes tænkende, bliver at opløse ved dom.
§ 98
Den, som foretager en handling, der sigter til ved udenlandsk bistand, ved magtanvendelse eller ved trussel derom at bringe den danske stat eller nogen del af denne under fremmed herredømme eller at løsrive nogen del af staten, straffes med fængsel indtil på livstid.

Det vil være domstolene, der dømmer personer, der ikke overholder lovene og skal udvises de personer, der overtræder paragrafferne. Udvisning skal være ved første dom.
At forbyde islamideologien med grundloven vil medføre, at moskéer lukkes og der ikke længere skal tages særhensyn i landets institutioner, i forhold til islamideologiens retningslinjer.

Der skal indføres en Whistleblower APP, hvor borgere kan anmelde forstyrelse af den offentlige orden. uden af blive chikaneret for denne anmeldelse.